Zaznacz stronę

Regulamin programu partnerskiego

Regulamin programu partnerskiego

1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu warmiak.pl. Program Partnerski prowadzony jest przez firmę WARMIAK SP. Z O.O. ul. Towarowa 3, 10-416 Olsztyn KRS 0001008303, REGON 523929395, NIP 7393977326, dalej nazywanym WARMIAK.

2. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną.

3. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera w serwisie warmiak.pl oraz akceptację regulaminu Programu Partnerskiego.

4. WARMIAK zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia Partnera do programu partnerskiego oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.

5. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty sklepu warmiak.pl poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu warmiak.pl.

6. Po zakupie produktów sklepu warmiak.pl przez poleconego Klienta przez link partnerski Partnerowi zostanie naliczona prowizja za polecenie.

7. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
a) Klient bezpośrednio przed zakupem kliknął w link partnerski innego Partnera (prowizja przypada Partnerowi, którego link partnerski został kliknięty jako ostatni).
b) Klient dokona po zakupie zwrotu produktu lub z przyczyn niezawinionych przez warmiak.pl nie dojdzie do sprzedaży produktu.

8. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego zakupy jest określona w Panelu Partnera.

9. Wysokość prowizji może zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.

10. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Minimalna kwota wypłaty zgromadzonych środków to 100 zł. Wszystkie kwoty podawane w Panelu Klienta są kwotami brutto. Wypłata następuje na podstawie wystawionej przez Partnera faktury (rachunku) z terminem płatności 21 dni. Wypłata nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Partnera w polskim banku.

11. Zestawienie prowizji przygotowane przez  WARMIAK będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.

12. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić drogą mailową na adres warmiak@warmiak.pl.

13. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail.

14. WARMIAK zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. WARMIAK zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

15. W przypadku zakończenia funkcjonowania Programu Partnerskiego, WARMIAK zsumuje zgromadzone prowizje Partnerów na dzień zakończenia programu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.

16. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.

17. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności do:
a) niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
b) niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
c) niewprowadzania Klientów w błąd odnośnie sprzedawanych produktów lub usług,
d) nieoferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
e) nieoferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
f) niemanipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,

Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

18. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, WARMIAK będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

19. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WARMIAK w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez WARMIAK na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

20. WARMIAK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. WARMIAK nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.

0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu